Chiêm Bái Tôn Tượng ‘Thiên Thủ Quán Âm’

March 15, 2010 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản, Tịnh Tâm

Nam Mô Đại Từ Đại Bi

Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn

Quán Thế Âm Bồ Tát

quanam

Comments are closed.