Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

March 15, 2010 by  
Filed under Kiến Thức Cơ Bản, Tịnh Tâm

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

medicine-buddha11

Tayatha

Om Bekanze Bekanze Maha Bekanze

Radza Samudgate’ Soha


Comments are closed.