Phi Cung Bát Phối

‘Thuận thiên tri mạng, gia đạo toàn

Nghịch thiên bỉ mạng, gia đạo vong.’

Ứng dụng cái biết của Ngũ hành hòng bỏ cái xấu, phát triển cái tốt để tô điểm cho đời thêm phong phú. Ứng dụng của Phi cung dùng để làm tốt hơn cái đang tốt hay hóa giải những điều hung hiểm gây nhiều tai vạ, bất mãn đến cho tinh thần và sức khỏe. Cho dù là dùng Mạng (Ngũ Hành) hay Phi Cung, tất cả cần phải hòa hợp với không gian và thời gian (Thiên-Địa-Nhân).

Người cung CÀN:

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Phục Vị : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn
+ Hướng Sinh Khí : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Phước Đức : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Họa Hại : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Đông , thuộc quẻ Chấn.

Người cung ĐOÀI :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Phục Vị : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Sinh Khí : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Phước Đức : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Họa Hại : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Nam, thuộc quẻ Ly.

Người cung KHÔN :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Phục Vị : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Sinh Khí : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Phước Đức : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Họa Hại : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.

Người cung CẤN :
Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Phục Vị : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Sinh Khí : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Phước Đức : Tây, thuộc quẻ Đoài.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn. .
+ Hướng Họa Hại : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Bắc, thuộc quẻ Khảm